Pravidlá súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

"Súťaž o 1 pár saténových šnúrok podľa vlastného výberu"
(ďalej len „Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor")
Obchodné meno:BOS TRADING,s.r.o
Sídlo: Lachova 23
IČO: 358 823 79
DIČ: SK2021825333
Zapísaný v registri: OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31373/B

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.8.2019 do 11.8.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 15 rokov
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnaneci spoločnosti BOS TRADING,s.r.o ani ich rodinný príslušníci

4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Galantéria-Esstyle zadal správnu odpoveď formou komentára na otázku : „Koľko farieb dámskych šnúrok máme v ponuke na stránke www.galantéria-esstyle.sk ? „

5. Výhra
Výhrou v súťaži je 1 pár saténových šnúrok do topánok z našej ponuky na stránke www.galanteria-esstyle.sk podľa vlastného výberu.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Víťaza budeme žrebovať dňa 12.8.2019.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Galantéria-Esstyle, a tiež na stránke www.galantéria-esstyle.sk . Víťaz bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná výhercovi na náklady Organizátora spôsobom aký uzná za vhodný.

8. Ochrana osobných údajov
Spracovanie osobných údajov bude prebiehať podľa Všeobecných podmienok organizátora súťaže, ktoré sú uverejnené na adrese : https://www.galanteria-esstyle.sk/obchodne-podmienky/obchodne-podmienky  v bode 9 Osobné údaje a ich ochrana.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 31.08.2019

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

*